Egyptské mnišství a Apofthegmata

V této práci bych se chtěl pokusit představit a přiblížit knihu Apofthegmata, výroky a příběhy pouštních otců I., kterou vydalo Benediktinské arciopatství v r. 2000.
Jedná se o první polovinu tzv. systematické sbírky apofthegmat, ve které jsou výroky uspořádány podle jednotlivých témat asketické a mystické teologie. V tomto svazku se konkrétně jedná o následující témata: povzbuzení k pokroku v dokonalosti, tichost, kajícnost, zdrženlivost, smilstvo, chudoba, vytrvalost, okázalost a neposuzování. Apofthegmata jsou sbírkou výroků a příběhů mnoha desítek mnichů, které se uchovaly v ústní tradici a později byly písemně zaznamenány. Mají zcela praktický cíl: pomoci čtenáři v jeho konkrétním duchovním problému.
Protože knize zcela chybí nějaký jednotící záměr, kterého bychom se mohli přidržet pro stručné shrnutí obsahu knihy, museli jsme tuto práci pojmout jiným způsobem. Rozhodl jsem se proto pokusit se zařadit tuto sbírku do jejích širších souvislostí a nastínit pozadí vzniku apofthegmat. Domnívám se, že takové pojednání o apofthegmatech nám umožní mnohem lépe se s nimi seznámit a snad i získat z nich užitek pro náš duchovní život.
V první části této práce se nejprve pokusíme zamyslet nad příčinami vzniku egyptského mnišského hnutí a postojem bible k životu v samotě. Dále si přiblížíme a srovnáme dvě základní formy mnišství: eremitství a cenobitství, zvláště si povšimneme stanoviska sv. Basila. Poté se zastavíme u tzv. hésychastického proudu v mnišství.
V druhé části  přejdeme k samotnému vzniku apofthegmat: představíme si, v jakých souvislostech pronášeli otcové svoje výroky, jaká byla jejich specifika a nastíníme si rovněž proces jejich seskupování ve sbírky.


1. Egyptské mnišství

1.1. Příčiny vzniku egyptského mnišství
Je pravděpodobné, že vznik egyptského mnišského hnutí souvisí s ukončením pronásledování křesťanů na začátku 4.století. Hlavním důvodem vzniku mnišství  byl asi úpadek církevní disciplíny, který souvisel s prohlášením křesťanství za státní náboženství. Do Církve totiž začaly ve zvýšené míře pronikat sekulární hodnoty. V této situaci, kdy se Církev mohla cítit v relativním bezpečí, se rozhodli někteří křesťané odejít na poušť, aby se tam utkávali v přímém souboji s démony. Mniši chtějí být novými mučedníky pro Krista. Mučednictví se obecně považovalo už dříve za rovnocenné se křtem (šlo o tzv. křest krve), nyní se tedy začíná přirovnávat ke křtu i mnišská profese.[1]
Odchod z lidského společenství (anachorésis) nebyl v řeckém světě novým pojmem. Pro toto stáhnutí se do sebe se rozhodli mnozí řečtí filozofové, nejznámější z nich byl asi Plotínos. Mniši se však opírali spíše o příklad Ježíše, který se vzdálil „…na pusté místo, aby byl sám“(srv. Mt 14,13). V řeckém textu jsou použita slova „anachorein“ a „erémos topos“, ze kterých vznikla slova anachoréta a eremita. A Ježíš přece také odešel na poušť, kde strávil čtyřicet dní, aby se tam modlil, postil a utkával v duchovním souboji s ďáblem (srv. Mt 4,2-10). Zjednodušeně lze říci, že existovaly dvě větve mnišského života: anachoreté a cenobité (z řec. koinos bios). Nebyly však od sebe nijak přísně odděleny. V Egyptě se například dalo na poměrně malém území setkat s různými stupni osamoceného života.[2]

1.2. Postoj bible k osamocenému životu
Nyní se pokusíme krátce zamyslet nad tím, jaké stanovisko zaujímá k samotě Písmo. Pro toto téma je naprosto zásadní, že už v úvodu knihy Genesis Hospodin říká: „Není dobře, aby člověk byl sám.“ (Gn 2,18). Z tohoto důvodu lze samotu jen velmi obtížně chápat nějak pozitivně. Spíše je v ní třeba vidět trest, který na nás byl uvalen pro náš hříšný stav. Problém je však v tom, že my si tento svůj porušený stav vůbec nemusíme uvědomovat. Přispívají k tomu určitě i společenské struktury, ve kterých žijeme, protože mohou naše provinění ospravedlňovat a mnohdy nás v nich mohou dokonce utvrzovat. Příležitostí k obrácení tak pro nás často může být právě samota. A samota, ve které mnich žije, nemusí vlastně být tak hrozivá, když jako křesťané věříme tomu, že opravdová samota vlastně už ani neexistuje.[3]

„"Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám"“( Jan 14,18).

1.3. Eremitství a cenobitství a stanovisko sv. Basila k nim
Prvním poustevníkem, který byl bezpochyby historickou postavou, byl sv. Antonín. Známe ho především díky životopisu, který napsal alexandrijský patriarcha sv. Atanáš, který ho osobně znal. Nejedná se o historiografické, ale o asketické dílo a Antonín je zde představen jako vzor všem mnichům. Sv. Antonín provedl něco ve své době neslýchaného: uzavřel se do opuštěné pevnosti na okraji egyptské pouště. Neudělal tak ze strachu před pronásledováním, které ještě tehdy probíhalo, a dokonce se sám vydal do Alexandrie, aby se stal mučedníkem. Křesťanství však již mezitím přestalo být pronásledováno, a vrátil se proto zpět do své samoty. V r. 356, kdy ve 106 letech zemřel, měl již mnoho následovníků a lze jej považovat za zakladatele mnišského hnutí vůbec.[4]
Podmínky v egyptské poušti neumožňovali, aby mniši žili úplně sami. Nebyli to tedy vlastně anachoréti v pravém smyslu, spíš jenom poloviční poustevníci, semianachoréti. Museli se starat o svou skromnou obživu, prodávali svoje výrobky na trhu, setkávali se při sobotně-nedělní eucharistii, navštěvovali se, když se dostali do pokušení. Nejdůležitější mnišské kolonie v Egyptě byly Nitrie (založená Amúnem kolem r. 330, na konci 4. století zde žilo asi pět tisíc mnichů), Kellie (hlouběji v poušti, pro ty, kdo hledali přísnější askezi, na konci 4.stol. asi šest set mnichů) a Skétis (založená Makáriem, nacházela se více na jihu). Zakladatelé Nitrie i Skétis se osobně znali se sv. Antonínem. V Nitrii bylo prý asi padesát klášterů a mniši žili buď sami nebo v malých skupinkách, nebo dokonce i ve velkých skupinách. Jistou privilegovanou třídu tvořili v Nitrii kněží, kterých zde bylo pouze několik. Mniši však mohli žít svým vlastním způsobem života, jak každý mohl nebo chtěl. Nově příchozí si našel staršího mnicha, u něhož mohl sloužit jako učedník. Místo bylo velmi dobře zásobené a spravované. Všichni mniši pracovali a vydělávali si výrobou lněného plátna. Ve Skétách mniši vyráběli lana a košíkářské zboží.[5]
Ve stejné době jako poustevnictví se objevuje i odlišný způsob mnišství cenobitismus, jehož zakladatelem byl Pachomios. Cílem bylo shromáždit mnichy a snažit se tak dojít dokonalosti společně. Klíčovým slovem je zde koinónia, kterým je ve Skutcích apoštolů popsáno raně křesťanské společenství (Sk 2,42) a pachomiáni se snažili tento ideál následovat. Žili v klášteřích, ve kterých mohlo být až několik stovek mnichů. Na konci 4. století jich bylo dohromady asi sedm tisíc. Cenobitismus vysoce oceňoval už sv. Antonín a zdá se, že sami pachomiánští mniši považovali svůj způsob života za vhodnější než poustevnický.[6]
Mnich je svým povoláním zasvěcen hledat jedině spojení s Bohem skrze modlitbu. Stojí však před otázkou, jaký stupeň vnější samoty jeho povolání vyžaduje. Mnozí mniši, kteří se rozhodli pro krajní samotu, se chovali často velmi podivným způsobem. U Eustacha Soluňského se setkáváme s pokusem o jakousi typologii těchto specifických praktik. Někteří se neumývali, nestříhali si vlasy ani se nečesali (tóon trichóon anepistrofoi), jiní spali na holé zemi (chamaieunai), chodili nazí (gymnitoi) nebo alespoň bosí (gymnopodes), jiní se mazali blátem (rypontes), někteří se neumývali (antiptoi) nebo si alespoň neumývali nohy (antiptopodes), jiní nemluvili (sigontes), žili v jeskyních (spelaiotai), nosili železné řetězy (sideroforoi), žili na stromech (dendritoi), zahrnovali se hlínou (chostoi) nebo žili na sloupech (stylites).[7] S mnoha případy zvláštních asketických praktik se setkáváme i v naší sbírce apofthegmat. Např. abba Agathón si prý po tři roky dával do úst kámen, aby se naučil zachovávat mlčení[8] nebo abba Heladios prý prožil dvacet let, aniž by zvedl oči vzhůru, aby viděl střechu kostela[9].
S kritikou poustevnického života se setkáváme u sv. Basila. Chce se vyhnout některým přemrštěnostem, se kterými se setkal na svých cestách po Egyptě. Odkazuje na to, že spása, kterou nabízí evangelium, má bytostně společenskou povahu. Jako cíl křesťanského života uvádí lásku k Bohu a lásku k bližnímu. Tohoto cíle je snazší dosáhnout v ústraní než ve společnosti, která od něj odvádí. Je však vhodné žít ve společenství s těmi, kteří mají stejnou snahu. Pokud totiž člověk žije sám, nemůže poznat svoje chyby, nemůže se cvičit v pokoře, stará se jen o sebe, chybí mu příležitost k lásce k bližnímu a nemůže žít jako úd těla Kristova. Naproti tomu život ve společenství nabízí mnoho milostí, pomáhá rozvíjet ctnosti a je v souladu s učením Nového zákona.
Možná proto trochu překvapí, že Basil nebyl nepřítelem poustevnického života a sám žil po nějakou dobu v samotě. Spíše bychom asi řekli, že se mu podařilo zrušit protiklad mezi těmito dvěma větvemi a spojit jejich klady. Cílem různých asketických praktik mělo být očišťování se. Pouští očištěný člověk může objevit svou schopnost setkávat se s Bohem ve světě a ve společenství bratří. Poustevnictví by pak bylo možné chápat jako určitou přípravu na život v koinóbiu.
Mnišství není pro Basila ani tak zvláštní církevní instituce jako spíš křesťanský život žitý v jeho plnosti. Tak jej chápe i ve svých dílech, která jsou někdy mylně považována za řeholi; pro něj však bylo jedinou možnou řeholí Písmo.[10]
Lze říct, že Basilovy výhrady nejsou určeny těm, kteří žijí svoje poustevnictví z lásky. Jako ilustraci tohoto přístupu můžeme uvést apofthegma připisované abba Arseniovi, který na otázku: „Proč se nás straníš?“ odpověděl: „Bůh ví, že vás miluji, ale nemohu být zároveň s Bohem a s lidmi. Nespočetné zástupy andělů v nebi mají jedinou vůli, ale lidé, ti chtějí mnoho různých věcí. Nemohu proto opustit Boha a jít mezi lidi.“[11]

1.4. Hésychasmus
Abba Arsenios je považován za otce hésychastického směru. Zaslechl hlas přicházející z nebe, který mu poradil: "Arsenie, snaž se vzdalovat světu, mlčet a žít v tichosti. To jsou totiž kořeny bezhříšnosti."[12] Slovo "hésychia" má vyjadřovat duševní klid, vítězství nad nepokojem a vášněmi a pochází nejspíše od slovesa "hésthai" (sedět). Mniši považovali tento způsob života za nejbezpečnější prostředek k dokonalému spojení s Bohem a domnívali se, že tichosti lze dosáhnout nejsnáze životem v naprosté odloučenosti. Jeden z otců řekl: "Není možné ztišit mysl, dokud tělo neuteklo ze světa..."[13]
Samota nám může pomoci vyvarovat se zbytečných slov. Abba Diadochos řekl: "Jako neustále otevřené dveře lázní odvětrávají žár dost rychle ven, tak i duše, chce-li hodně povídat, byť někdy mluví i krásně, ztrácí svůj vlastní žár dveřmi hlasu."[14] Mlčení je prostředím pro neustálou modlitbu. A mlčení nás vlastně i může učit mluvit. Každý dialog totiž vyžaduje mlčení, jenom tak můžeme nechat druhou osobu svobodně vyjádřit a můžeme tak vnímat její myšlenku. Příkladem takového mlčení je Panna Maria, která "všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom"(Lk 2,19).[15] V jednom z apofthegmat říká abba Izajáš : "Miluj mlčení více než mluvení. Mlčení totiž střádá poklady a mluvení je utrácí."[16]
V bibli se často hovoří o tom, že je lidské slovo spojeno poutem s božským slovem. Tak např. král David říká: "Hospodinův duch skrze mne mluvil, na mém jazyku byla jeho řeč." (2 Sam 23,2). Toto pouto bylo ještě nesmírně posíleno, když se slovo boží slovo stalo tělem. Origenés ve spise Contra Celsum píše, že se Boží slovo pro svou laskavost rozhodlo "žvatlat s dětmi", vyjadřovat se lidskými slovy.[17]
Abychom Boží slovo nepřeslechli, je však třeba ztišit se. Jeden abba opěvuje tichost takto: "Ó tichosti, radosti duše i srdce, ty, která se staráš jen o své věci, rozmlouváš s Kristem..."[18] Nebude však stačit jen vnější mlčení. Hesýchaté se snažili zachovávat i vnitřní mlčení. Snažili se vyvarovat rozmluvy se špatnými myšlenkami (logismoi), které přicházejí jako našeptávání. To má nakonec vést k vyloučení myšlenek, ve kterém duše přitakává Boží vůli. Takové mlčení zachovával trpící Boží služebník u proroka Izajáše: "Byl trápen ...a ústa neotevřel" (Iz 53,7). Pravá samota znamená, že v naší duši není nikdo, kdo by s námi mluvil, když mlčí vášně a špatné myšlenky.[19]

2. Apofthegmata

2.1. Vznik apofthegmat
Nyní přejděme k samotnému vzniku apofthegmat. Zkušení mniši byli nazýváni otci (řecky gerón, koptsky abba). Abba byl výjimečný svými zkušenostmi, znalostí duchovních věcí, moudrostí, darem rozlišování a zvláštním charismatem, Božím darem. Šlo o charisma slova, o které se dělili s jinými. Tento dar se dostavoval po letech strávených v modlitbě, meditacích a tichu. Otcové si byli vědomí ceny tohoto slova, a proto neodpovídali těm, kdo je žádali o radu, vždy hned, aby se tak osvědčila pokora tazatelů. Toto slovo bylo přizpůsobené tomu, kdo o ně žádal a je tedy možné, že dva lidé dostali na tutéž otázku naprosto rozdílnou odpověď.
Žadatelé o radu se na otce obraceli např. takto: „Abba, řekni mi slovo, abych byl spasen.“ Požadovalo se pak, aby byli ke slovu, které obdrželi, otevření a aby ho přijali, i když s ním třeba nebyli úplně vnitřně srozuměni. Toto slovo odráží nějak celý život otce, jeho způsob chování a činy. Duchovní poučení bylo možné předat i neverbálně, určitým způsobem chování.
Mnich, který dostává slovo od otce, o něm rozjímá, „přežvykuje ho“ (lat. ruminare), přemýšlí o něm, opakuje si je při práci, podobně jako slova Písma a snaží se ho přeměnit v činy. Toto slovo potom neuchovává pouze pro sebe, ale dělí se o ně s ostatními poustevníky a slovo proto ztrácí svůj individuální charakter a je zdůrazněna jeho obecná, univerzální hodnota.[20]
Apofthegma znamená řecky výrok, později se význam zúžil na elegantní vtipný úsečný výrok, který obsahuje alespoň obecný popis okolností, za nichž byl proslaven. Pojmenování se objevuje poprvé u Xenofonta ve 4.stol. př. Kr., ale sbírky výroků se v řecké literatuře vyskytovaly vždycky.[21]
Zdá se však, že výroky pouštních otců nesouvisí příliš s klasickou literaturou a mají svůj původ spíše ve folklóru. Mniši totiž většinou nebyli příliš vzdělaní a podávali především lidovou exegezi Písma. Apofthegmata se nám sice dochovala řecky, někteří otcové však tuto řeč vůbec neovládali. Původní ústní tradice tedy byla nejspíše koptská.
Otcové téměř vůbec nereagovali na vášnivé teologické spory své doby jako ariánství nebo monofyzitismus. Apofthegmata mají zcela praktický cíl: pomoci člověku na cestě ke spáse a nejsou ani tak plodem úvah jako duchovní zkušenosti a modlitby. Je obtížné sestavit z nich nějakou ucelenou teorii duchovního života, protože obsahují slova vytržená z kontextu mnichova života. Týkají se potřeb konkrétních lidí a jsou proto dost subjektivní. Jsou téměř programově neliterární, což nám ale umožňuje velmi živě poznat život tehdejších lidí.[22]

2.2. Sbírky apofthegmat
První sbírka apofthegmat byla přiložena ke spisu Euagria z Pontu a je z konce 4. století. Už tehdy tedy existovala nějaká tradice, neví se ale, jestli byla písemná nebo ústní. Apofthegmata byla brzy známa i za hranicemi Egypta, ze spisů dvou očitých svědků egyptského mnišství: z Poučných příběhů pro komořího Lausa od Palladia (zemřel 425) a z Collationes Patrum od Jana Cassiana (zemřel kolem 430), které se staly velmi populárními i na Západě. Je však třeba říci, že příběhy jsou zde řazeny dosti volně.
V 5. stol. vymírá hlavní generace pouštních otců a začíná se silněji pociťovat potřeba uchovat tradici. Dalším problémem je, že mniši musejí prchat před útoky pouštních národů na Sinaj nebo dokonce do Palestiny.
Dochovalo se nám několik sbírek apofthegmat, které se snaží výroky otců uspořádat do určitých celků. Nejznámější jsou tzv. alfabetická a systematická sbírka. Alfabetická sbírka je uspořádána abecedně podle jmen otců, kteří je pronesli, počínaje Antonínem. Tento způsob uspořádání nám umožňuje seznámit se důvěrněji s jednotlivými otci. Systematická sbírka je uspořádána podle jednotlivých témat duchovního života, ke kterým jsou apofthegmata přiřazena. Obě sbírky vznikly asi koncem 5. stol. na Sinaji nebo (možná spíše) v Palestině. Kromě několika krátkých pasáží, které máme pouze v latinském překladu, se nám dochovaly řecky. Občas se ovšem objevují názory, že apofthegmata byla původně zaznamenána koptsky.
Apofthegmata byla už ve starověku velmi hojně překládána. Velmi populární byla na křesťanském Východě, později zvláště v Rusku. V koptské církvi je stále znovu vydáván arabský překlad. Na Západě byla známa především z díla Jana Cassiana. Různé výbory apofthegmat existovaly i v češtině, a to už od 12. století. [23]

Závěr

V  této práci jsme se věnovali velkému fenoménu křesťanství 4. a  5. století, egyptskému mnišství, s jehož odkazem se máme možnost seznámit ve sbírkách apofthegmat.  Měli jsme k dispozici první polovinu jejich tzv. systematické sbírky. Seznámení se s knihou  výroků a příběhů pouštních otců pro nás bylo přínosné. Ukázalo se, že velký časový odstup, který nás dělí od jejich vzniku, nehraje zase až tak zásadní roli a že mohou být zajímavou inspirací i pro náš duchovní život.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura:

Apofthegmata, výroky a příběhy pouštních otců, I.. Přel. Jiří Pavlík. 1.vyd. Praha: Benediktinské arciopatství, 2000. 154s. ISBN 80-902682-2-6.
ŠPIDLÍK, TOMÁŠ. Spiritualita křesťanského Východu, Mnišství. Přel. Juvenál Valíček. 1.vyd. Velehrad: Refugium, 2004. 350s. ISBN 80-86715-16-7.
Mnišská hnutí Východu i Západu před svatým Benediktem (překlad z úvodních statí latinsko- anglického vydání Řehole sv. Benedikta). Praha: Benediktinské arciopatství, edice Benediktinské sešity, sv.7, 74s. (ostatní údaje nezjištěny).
STAROWIESKI, MAREK. Apofthegmata pouštních otců z hlediska literárního. In Apofthegmata. Přel. Jan Linka. 1.vyd. Praha: Benediktinské arciopatství, 2000. 154s. ISBN 80-902682-2-6.
Bible, Písmo svaté starého i nového zákona včetně deuterokanonických knih. Český ekumenický překlad. 3.přepracované vydání. ČBS,1993. 1007s.+ 283s. ISBN 80-900881-8-X.[1] Srv.  Mnišská hnutí Východu i Západu před svatým Benediktem, str. 16-19. (dále jen Mnišská...)
[2] Srv.  Tamtéž, str.  19-20.
[3] Srv. Špidlík, Spiritualita křesťanského Východu – Mnišství, str. 247-248.  (dále jen Spiritualita...)
[4] Srv. Mnišská..., str. 20-23. 
[5] Srv. Tamtéž,  str. 23-26.
[6] Srv. Mnišská..., str. 27-33.
[7] Srv. Spiritualita..., str. 163.
[8] Srv. Apofthegmata, str. 63 (číslo IV,6).
[9] Srv. Tamtéž, str. 64 (číslo IV, 16).
[10] Srv. Spiritualita..., str.251-253.
[11] Apofthegmata, str.44, číslo II,5.
[12] Tamtáž, str.44, číslo II,4.
[13] Tamtéž, str.47, číslo II,21c.
[14] Tamtéž, str.46, číslo II,12.
[15] Srv. Spiritualita..., str. 170-171
[16] Apofthegmata, str. 64, číslo IV,18.
[17] Srv. Spiritualita..., str. 169.
[18] Apofthegmata, str. 50, číslo II,35.
[19] Srv. Spiritualita..., str. 174.
[20] Srv. Starowieski, str. 14-20.
[21] Srv. Tamtéž, str. 21-22.
[22] Srv. Tamtéž, str. 25-28.
[23] Srv. Starowieski, str. 21-25

Žádné komentáře:

Okomentovat