A ty černý, ty tam vzadu, nevystrkuj na nás bradu...

Nedávno byl zveřejněny výsledky výzkumu zabývajícího se postoji obyvatel jednotlivých zemí EU k příjímání uprchlíků. A kterážeto země naší evropské osmadvacítky obsadila první místo co do neochoty přijímat uprchlíky? Nebylo to Řecko, těžce sužované ekonomickou krizí, ani orbánovské Maďarsko, ale naše Česká republika! V tomto článku bych ovšem nechtěl nikoho ani tak kritizovat jako spíš popsat reálnou situaci....


Nejde pochybovat o tom, že naše země v mnoha ohledech není úplně typickou evropskou zemí. Český nacionalismus má často hodně nenápadnou podobu. Projeví se to jednou za rok v květnu při mistrovství světa v hokeji, kdy si lidé připevní na auta české vlaječky. O hodně zřetelněji to vyplulo na povrch při prezidentských volbách 2013: ukázalo se, že můžete mít třeba tři brady, problémy s alkoholem a vyslovovat se ošklivě na adresu žen, ale když oblepíte zemi billboardem s nápisem Země česká, domov můj, tak vám okamžitě naskočí preference o 20 procent.


Orwellova kritika britského nacionalismu

Možná že ale nejsme v těchto postojích zase tak úplně osamocení… Nedávno jsem četl jeden z esejů George Orwella z roku 1940, ve kterém se mimo jiné věnuje také otázce rasismu a xenofobie. Možná bychom očekávali, že v době, kdy na Londýn dopadaly německé bomby, bude Orwell poukazovat především na německý nacionalismus a rasismus. Kupodivu však směřuje kritiku především do vlastních britských řad.

Všechna lidská společenství, která dospěla určitého stupně a vytvořila samostatnou národnost, mají sklon nesnášet cizince. Anglicky mluvící národy patří dozajista k těm nejhorším nactiutrhačům, protože jen co si uvědomí existenci nějaké cizí národnosti, hned začnou vymýšlet urážlivé přezdívky. Taloš, Žabožrout, Skopčák, Icik, Židák, Negr, Černá huba, Arabák, Šikmovokej, Rákosník, Umaštěnej Mexikán [Wop, Dago, Froggy, Squarehead, Kike, Sheeny, Nigger, Wog, Chink, Greaser, Yellowbelly] - to jenom na ukázku. ...Ještě nedávno se děti v anglických školách učily nenávisti k Jihoevropanům. Anglická historie se rovnala výčtu vítězných anglických bitev.

Dále potom uvádí některé příklady z anglické literatury 19. a 20. století, ve které jsou Angličané hodnoceni jako „buldočí rasa“, „nezkrotní stateční námořníci“ nebo „houževnatí ostrované“. Na ukázku můžeme ocitovat např. následující slova známého anglického romanopisce Williama Thackeraye:

Říkám vám, že jste lepší než Francouzi. Vsadil bych se dokonce o peníze, že vy, kteří čtete tyto řádky, měříte více než metr sedmdesát a vážíte aspoň sedmdesát kilogramů, zatímco Francouz má jen metr šedesát a váží sotva šedesát. Francouz zajídá polévku talířem zeleniny, kdežto vy si dáte porci masa. Jste jiní a vznešenější tvorové - a budete věčně vítězit nad Francouzem ( jak to dokazují staletí dějin).


Romové – experiment, který se příliš nepovedl

Pokud se zaměříme na naší dnešní situaci v Česku, tak není žádným tajemstvím, že hlavními adresáty našeho rasismu jsou Romové. Pokud někde uslyšíme zmínku o „sociálním vyloučení“, „rasové diskriminaci“ či „rasově motivovaném násilí“, tak si můžeme být téměř jistí, že se mluví právě o Romech. Podle posledních odhadů jich u nás žije něco málo přes 300 tisíc, tvoří tedy zhruba 3% populace.

Ve srovnání s některými východo- a jihoevropskými zeměmi to ale vlastně není zase tolik. Největší procento představují Romové v Bulharsku a na Slovensku – v obou zemích je to kolem 10 %. Problém je však u nás do značné míry umocněn tím, že zde Romové nejsou původním obyvatelstvem. V drtivé většině byli do Čech a na Moravu přesídleni ze Slovenska po druhé světové válce.

Jak je dnes vidět, tak se asimilační experiment komunistických sociálních inženýrů příliš nepodařil. Romové vlastně ani neměli moc velkou možnost se adaptovat na naprosto jiné městské prostředí – vždycky zde byli naprosto cizorodým prvkem. Postoje k Romům se v posledních letech stále zhoršují, a to navzdory snahám lidskoprávních organizací a štědrým vládním integračním programům.


Výzkum o postojích studentů k romské menšině

V roce 2001 jsem získal velmi zajímavou zkušenost s realizací kvantitativního sociologického výzkumu na téma Postoje studentů Univerzity Palackého v Olomouci k romské menšině. Cílem bylo zjistit míru interpersonální důvěry a sociální distance vůči romské menšině podle pohlaví, fakulty a velikosti bydliště studentů.

Pro výzkum byla použita technika dotazníku. Otázky byly formulovány následujícím způsobem: „Byl(a) byste ochoten/ochotna přijmout občana romské národnosti za …“ (úředníka na poště, televizního hlasatele, prezidenta, spolužáka, přítele, souseda, životního partnera...) Respondenti měli možnost vyjádřit své postoje na čtyřbodové škále (rozhodně ano/spíše ano/spíše ne/rozhodně ne).

Výsledky byly více než zajímavé, protože nebyly zaznamenány významné rozdíly v postojích v závislosti na velikosti bydliště studentů, zato však byly velice markantní rozdíly podle jednotlivých fakult. Nejvyšší míru interpersonální důvěry a nejnižší sociální distanci vůči Romům projevili studenti filozofické fakulty, na opačné straně se objevili – pro někoho možná překvapivě - studenti lékařské a právnické fakulty.

„Spíše ne“ může být někdy „rozhodně ne“

Já osobně jsem dostal za úkol vyplnit dotazník se zhruba deseti studenty přírodovědecké fakulty. Jednalo se o náhodně vybrané konkrétní osoby, které bylo nejprve potřeba (někdy trochu pracně) vyhledat. Vzpomínám si na to, jak jsem vyplňoval dotazník s jednou studentkou, která mi na všechny otázky odpovídala stereotypně „spíše ano“ – až do chvíle než přišla na řadu poslední otázka: „Byla byste ochotna přijmout Roma za životního partnera?“. Tato otázka ji podle všeho trochu rozhodila a se spikleneckým úsměvem na tváři mi odvětila: „Tak to tedy spíše ne!“.

Všechny respondenty samozřejmě nebylo možné dohledat – někteří z nich byli „mrtvé duše“, jiní třeba byli zrovna někde na Erasmu a podobně. V takovém případě jsme měli dovoleno vyplnit dotazník z nějakou jinou náhodně zvolenou osobou. Vybral jsem si pro tento účel svého spolubydlícího z lékařské fakulty – od něj jsem pro změnu uslyšel na většinu otázek stereotypní odpověď „rozhodně ne“. Nakonec se mi svěřil také se svým přesvědčením, že za jediné rozumné řešení romské otázky považuje „postřílet je“ :(

Co nám neřekl kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum nám přinesl velmi zajímavé zjištění o rozdílech v postojích k Romům v závislosti na studované fakultě. Neposkytl nám však už odpověď na otázku, která se bezprostředně nabízela – proč mají lidé z filozofické fakulty Romy v zásadě rádi, zatímco medici a právníci jim nemůžou přijít na jméno??? Pokusím se zde připojit několik svých vlastních postřehů, proč to tak mohlo být. Ale jsou to samozřejmě jenom moje osobní postřehy založené na tom, že jsem v tom prostředí strávil poměrně dost času; každopádně je to ale lépe brát trochu s rezervou :)

  • Studentské prostředí považuji za jedno z nejméně vystavených rasovým předsudkům v celé naší společnosti. Prostředí filozofické fakulty se v tomto směru velmi silně vymyká z běžného českého průměru, zatímco v případě právnické nebo lékařské fakulty se to spíše blíží normálnímu standardu.
  • Na filozofické fakultě studuje větší procento žen, které obecně mají tendenci svoje postoje neverbalizovat tak silně jako muži. Prostě nám odpovídají tak, jak si myslí, že se od nich očekává, že by měly správně odpovídat. Možná, že by bylo dobré se ve výzkumu více zaměřit na otázku, zda jsou respondenti ochotni s příslušníkem romské menšiny trávit svůj volný čas, nebo jej dokonce přijmout za životního partnera – myslím, že jsou to právě tyto otázky, na kterých se začíná lámat chleba... Netroufl bych si říct, že jsou ženy obecně méně vystavené rasismu, jak by to třeba mohlo z průzkumů vyplývat...
  • Studenti filozofické fakulty jsou hodně specifickou sociální skupinou. Už samotná volba oborů, jako jsou filosofie, andragogika, politologie, filmová věda nebo japonština, svědčí o tom, že jsou to tak trochu dobrodružné povahy, kterým nejsou úplně blízké konvenční postoje většinové společnosti. Je také možné, že někteří z těchto studentů trpí určitým komplexem, že se na ně „normální lidé“ dívají trochu jako na exoty. Odtud by také mohl pramenit jejich sklon k neodsuzování odlišnosti druhých lidí, ba možná dokonce k pozitivnímu hodnocení této odlišnosti.
Češi – národ rasistů?

Nyní bych se chtěl vrátit k výchozí otázce tohoto článku: jak je možné, že se Češi umístili na prvním místě v Evropské unii co do neochoty přijímat migranty; je pro tento neobvyklý výsledek možné najít nějaké vysvětlení? V následujících odstavcích se pro to pokusím najít několik důvodů.

Nevíme si rady s Romy...

Češi mají bezprecedentní zkušenost s naprosto neúspěšným komunistickým pokusem o integraci slovenských Romů do českého městského prostředí. Všimněme si skutečnosti, že se jedná o zhruba 300 tisíc lidí, kteří se ve velké většině nedokázaly adaptovat na odlišné životní podmínky. (Je samozřejmě legitimní si položit otázku, do jaké míry jim při tom česká společnost vyšla a vychází vstříc: obecně platí, že mají Češi hodně vysokou míru sociální distance, což je ovšem skutečnost, kterou je potřeba brát při snahách o integraci národnostních menšin do úvahy.)

Pokud se uvažuje o možném přijetí 1 000-1 500 uprchlíků, tak je to v porovnání s počtem příslušníků naší romské komunity vlastně zcela zanedbatelné číslo. Ale nemůžeme se vlastně lidem zase tolik divit, když úplně nevěří slovům o tom, že integrace Syřanů, Eritrejců nebo Afghánců bude tak jednoduchou záležitostí, jak se o tom někdy mluví ve sdělovacích prostředcích.

Integrace do české společnosti nemusí být vůbec jednoduchá...

Skutečně se dá očekávat, že se uprchlíci naučí za rok česky a budou se moci vrátit ke svým původním profesím, které vykonávali ve svých rodných zemích? Já bych asi tolik optimistický nebyl – myslím si, že česky se většinou naučí až generace jejich dětí, která bude chodit do českých škol. Migranti, kteří přijdou do českého prostředí, zde ve většině případů nebudou mít příbuzné (jako je tomu v Británii či Německu), kteří by s nimi tímto pro ně zcela novým jazykem hovořili.

Přinejmenším zpočátku se tedy budou muset věnovat zcela nekvalifikovaným profesím, jako jsou např. práce v úklidových firmách, pomocné práce ve stavebnictví nebo manipulační práce ve výrobě. A zase – můžeme se divit lidem, kteří tyto práce vykonávají často ze minimální mzdu 9 200 Kč, že tady uprchlíky nechtějí? Co když tady zase bude dvakrát po sobě pravicová vláda, která opět na osm let zmrazí minimální mzdu a bude přitom argumentovat, že přece máme dostatek lidí, kteří jsou ochotní za tuto mzdu pracovat?

Říkáme to, co si myslíme, že bychom měli říkat...

Lidé mají tendenci říkat výzkumníkům to, co si myslí, že by jim měli říkat. Jestli je například v určité společnosti bráno jako zásada, že bychom měli tolerovat odlišnost homosexuálů, tak mají lidé větší tendenci výzkumníkům odpovídat, že jsou vůči homosexuálům tolerantní. Pokud ovšem máme v Česku prezidenta, který si do migrantů občas trochu rýpne, tak je potom pro lidi určitě o dost snazší vyjádřit svoje skutečné negativní postoje vůči nim.

Hodnotíme rasismus jen podle verbálního projevu...

Navíc by bylo hodně naivní posuzovat rasismus jenom podle toho, jak se projevuje na verbální úrovni. Obecně platí, že větší tendenci k verbálním rasistickým projevům mají muži. Na druhou stranu jsou to ale právě muži, kteří si častěji volí za životní partnery příslušnice minoritních etnik: kombinace Čech/Romka, Čech/Vietnamka jsou podle mého odhadu mnohem častější než Češka/Rom, Češka/Vietnamec. Je otázka, jestli to nesvědčí o určitém neverbalizovaném latentním rasismu ženské části české populace.


Jak se vypořádat s českým rasismem?

Čtenáři tohoto článku možná neuniklo, že v něm určitým způsobem spojuji v jeden celek pojmy nacionalismus a rasismus. Dokážu si představit, že by s tím někteří lidé mohli mít problém, a to zvláště v případě, že by nacionalismus chápali v pozitivním smyslu jako patriotismus.

Nejde vyloučit, že existují lidé, kteří jsou uchráněni jakýchkoli rasových předsudků vůči jiným etnikům navzdory tomu, že rádi vyvěšují české vlajky, zahřeje je u srdce, když uslyší první tóny Kde domov můj, ve svém volném čase čtou českou literaturu 19. století, cítí nepopsatelný pocit při zhlédnutí českých korunovačních klenotů a slaví svátek Mistra Jana Husa.

Na druhou stranu je však více než pravděpodobné, že pokud má člověk vysoké vědomí hodnoty svého vlastního národa, jeho civilizační a kulturní vyspělosti, tak je odtud jenom krůček k přesvědčení, že je jeho národ nějakým způsobem výjimečný ve srovnání s jinými národy. A toto přesvědčení může být ještě umocněno tím, pokud má dané etnikum jiné antropologické rysy.

Změňme učebnice dějepisu a literatury...

Alfons Mucha: Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou (1926)

Co se s tím dá dělat…? Nemám na to žádný zaručený recept, ale o jedné věci bych tedy určitě věděl: přestat dětem vtloukat do hlavy takové ty debilní kecy o třech fázích národního obrození, o tom, že jsem měli státní útvar už v 9. století (pokud nepočítáme Sámovu říši, kterou bychom se katapultovali dokonce do 7. století!), o husitské vozové hradbě, o Komenském, který se slzami v očích opouštěl svoji milovanou zemi na Růžovém paloučku nebo o tatíčkovi Masarykovi, který nás vytrhl ze 400leté habsburské poroby apod. (Mimochodem, co se týká tatíčka Masaryka, tak on sice na jedné straně bojoval za odmítnutí pravosti Rukopisů, ale na druhé straně neváhal v zájmu vytvoření československého státu argumentovat tím, že navazuje na Sámovu říši – jenom potom nedokázal Britům přesně odpovědět na otázku, kde vlastně ležel ten náš Wogastisburg….).

Je zajímavé, že se hodně mluví o tom, že je potřeba se vypořádat s dědictvím komunistického režimu, ale téměř vůbec se nemluví o tom, že se velký průšvih skrývá už přímo v základu naší národní identity. To, co se vzniklo v hlavách našich intelektuálních elit během národního obrození v 18. a 19. století, je totiž příliš až absurdní,než aby nestálo za to se s tím konečně nějak vypořádat. Podobně se v té době chovaly zřejmě i další evropské národy, které si nepřály splynout se svými mocnějšími sousedy. To ale nic nemění na tom, že to, co obrozenci vyprodukovali, jsou z velké většiny debilní kecy.

Národní identita nemusí být jenom duchařina...

A na čem tedy založit naši národní identitu? Třeba by to mohly být takové jednoduché věci, jako například to, že jsme v dětství polykali rybí tuk, navštěvovali jsme stejné turistické atrakce, jedli jsme vepřo-knedlo, dívali jsme se na stejné filmy a četli stejné knížky apod. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na to, že mluvíme stejným jazykem a že jsme schopni rozlišit jeho drobné nuance a odstíny, které zůstanou příslušníkům jiných etnik navždy skryté. Myslím si však, že nic z toho, co jsem zde právě vyjmenoval, nezakládá nárok na to, abychom mohli cítit nadřazenost nad příslušníky jiného etnika.

Bližší košile nežli kabát...

Myslím si, že role národní identity je v našich životech hodně přeceňována. Se svými spoluobčany sdílíme stejný jazyk a některé životní zkušenosti. Podle mého názoru však máme mnohem více společného s příslušníky stejné sociální vrstvy – byť by to byli lidé, kteří žijí v jiné zemi a hovoří odlišným jazykem. Z tohoto pohledu pak vlastně nemusí znít zase tak plytce komunistická zásada internacionalismu vyjádřená v hesle „Proletáři všech zemí, spojte se“. Tuto skutečnost si dnes ostatně velmi dobře uvědomují i korporátní elity, které s oblibou provozují svoje byznysy na nadnárodní bázi...


Jak pomoci uprchlíkům

Lidé, kteří žijí ve válečných zónách v Sýrii, Afghánistánu či Eritreji si jistě zaslouží náš zájem a naši pomoc. Pokud přišli o své domovy nebo žijí v ohrožení života, tak je rozhodně v pořádku umožnit jim, aby se usadili se v jiné zemi. Hodně silně pochybuji o tom, že by se kterákoli evropská země byla v tomto ohledu někdy schopna vyrovnat Pákistánu (přijal kolem 2 milionů afghánských uprchlíků), Turecku (kolem 2 milionů syrských uprchlíků), Libanonu či Jordánsku (obě země přijaly kolem milionu iráckých a syrských uprchlíků a několik set tisíc palestinských uprchlíků) nebo Íránu (přijal kolem milionu iráckých a afghánských uprchlíků)….

Není žádným velkým tajemstvím, že uprchlíci, kteří dorazí až k nám do Evropy, většinou nejsou ti, kdo potřebují pomoc nejvíce. Lidé, kteří přišli o svoje domovy a majetek by totiž jenom stěží dokázali zaplatit vysoké částky, které je potřeba dát převaděčům. Jedná se tedy spíše o elitní vrstvy těchto národů, které mají finanční prostředky i odvahu začít svoje životy v naprosto odlišné kultuře.

Lidé nejvíce postižení válečnými konflikty tedy většinou musejí vzít zavděk „pohostinností“, kterou skýtají uprchlické tábory v sousedních zemích. Podle mého názoru však přesto není důvod neposkytnout azyl lidem, kteří do Evropy přicházejí – když už pro nic jiného, tak proto, že nejsme reálně schopni od sebe oddělit lidi, kteří jsou v ohrožení života, od těch kteří jsou motivovaní spíše ekonomickými zájmy, a že i ti druzí za svou cestu do Evropy často utratili celoživotní úspory.


Proti mínění většiny?

Myslím, že nebudu přehánět, když napíšu, že si v Česku nepřeje uprchlíky kolem 90 % populace – a to navzdory tomu, že se v našich médiích se o uprchlících hovoří veskrze pozitivně. Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že demokratické vlády jsou vykonavateli vůle svých občanů, tak bychom nemohli ani na chvíli pochybovat o tom, jak by se měla česká vláda v této otázce zachovat.

Vstupují však do hry také naše závazky, které plynou z našeho členství v Evropské unii, a snad také určité mravní zásady, které někdy bývají spojovány s naší evropskou civilizací. Já osobně bych ale tyto morální zásady, na kterých je postavená naše civilizace zase tolik nepřeceňoval... Myslím si, že je to možná jeden ze základních kamenů úrazu programů na integraci Romů do naší společnosti – nevychází se z reálného stavu věcí. Drtivá většina lidí si např. nepřeje pronajmout svůj byt Romům, ale nemá možnost je odmítnout, aniž by se vystavila obvinění z rasismu. Je to skutečně vhodný způsob, jak snížit vysokou míru sociální distance české společnosti? Nevede to naopak ještě k prohlubování negativních postojů ze strany většinové společnosti?

Pokud u politiků převáží vědomí toho, že jsou vykonavateli vůle svých občanů (nebo pokud si prostě jenom nebudou chtít pokazit image před příštími volbami), tak jim těžko můžeme vyčítat, když se rozhodnou odmítnout povinné příděly uprchlíků. Já bych jim určitě nevyčítal, kdyby přijali uprchlíky spíše nějak méně nápadně. Například tak, jak to udělala Špidlova vláda, která přijala několik desítek tisíc uprchlíků, aniž to vzbudilo větší zájem ze strany veřejnosti. A za úvahu by jistě stálo také to, jestli by nemohly poskytovat pomoc také přímo konkrétní rodiny, které by přijímaly uprchlíky do svých domácností – jak to ostatně funguje např. v rakouských církvích...


Závěrečný exkurs: Proč žijí Romové především v jižní a východní Evropě?

Je samozřejmě zajímavé položit si otázku, proč v některých evropských zemích žijí Romové v poměrně vysokých počtech, zatímco v jiných ne. Proč jsou to právě Bulharsko, Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Makedonie, a ne třeba Velká Británie, Benelux, Německo, Itálie nebo Švýcarsko? 

Není to samozřejmě dáno tím, že v těch prvních by chtěli Romové žít, zatímco o ty druhé nejevili zájem. Je to způsobeno tím, že západoevropské země přijímaly mnohem účinnější opatření, která jim znesnadňovala získávat v nich obživu a žít svým tradičním způsobem života. Tamější státní aparáty usilovaly v lepším případě o jejich asimilaci, v horším případě o jejich anihilaci... Postoje se zde začaly měnit až po druhé světové válce – poté, co si Romové prošli koncentračními tábory a poté, co jich mnoho skončilo v plynových komorách.

Žádné komentáře:

Okomentovat