Je závist nejhorší lidská vlastnost?

Existuje několik možností, jak se dobrat odpovědi na otázku, která je nejhorší lidská vlastnost. Můžeme se spoléhat na svou vlastní intuici a životní zkušenosti – ale ty jsou samozřejmě vždy trochu omezené. Při našem hledání se můžeme inspirovat třeba známým seznamem sedmi hlavních hříchů. Naše současná doba nám však nabízí ještě další možnost – můžeme tuto otázku položit internetovému vyhledávači!

Hned v úvodu bych rád předeslal, že tento článek si neklade za cíl dát jednoznačnou odpověď na otázku, která je nejhorší lidská vlastnost. Spíše bych chtěl vedle sebe postavit několik různých perspektiv a poukázat na to, jak se hodnocení této otázky v historii proměňovalo. A hlavně bych chtěl vysvětlit, proč si myslím, že by neměla být na první příčku umisťována závist, jak se to dnes v naší zemi poměrně často dělá...
 

Lidské neřesti podle křesťanského pojetí  

V křesťanské tradici se objevily pokusy o klasifikaci lidských neřestí. Již za papeže Řehoře Velikého na sklonku 6. století se ustálil seznam sedmi hlavních hříchů (někdy používané označení „sedm smrtelných hříchů“ je nesprávné a trochu zavádějící). Jako neřesti, které jsou kořenem všech lidských hříchů, jsou zde uvedeny pýcha, lakota, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost

Hieronymus Bosch: Sedm smrtelných hříchů
Na prvním místě bývá nejčastěji uváděna pýcha, která je chápaná jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají druzí, jako přehnaná sebeúcta, která se projevuje nadřazeným chováním. Tento sklon je ostatně podle Bible také základem hříchu našich prarodičů v rajské zahradě (viz Gn 3,1-7). 

Příznivci umění mají v naší zemi skvělou možnost spatřit umělecké ztvárnění lidských neřestí na zámku ve východočeském Kuksu. Čeká zde na nás 12 soch barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna ze začátku 18. století. Oproti tradičnímu křesťanskému seznamu 7 hlavních hříchů se můžeme navíc těšit na zoufalství, lehkomyslnost, pomluvu, lstivost a podvod

Sochy ctností a neřestí na Kuksu od Matyáše Bernarda Brauna
Se seznamy lidských neřestí se však setkáváme již na stránkách Nového zákona.  V listu Galatským (Gal 5, 19-21) nalezneme následující výčet: „Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci.“.

V 1. listu Timoteovi (1 Tim 6,4-10) je za kořen všech lidských neřestí označena láska k penězům:  "Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení..... Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.


Co nám prozradil internetový vyhledávač...
 
Nyní se od starobylých křesťanských konceptů přesuneme do žhavé současnosti – na nejhorší lidskou vlastnost se zkusíme dotázat internetového vyhledávače! (Doufám, že nebude bráno jako skrytá reklama, když prozradím, že jsem pro tento účel použil Google…:)
 

Ještě před tím ale pro jistotu zmíním, že internetové vyhledávače nefungují jako starověká věštírna v Delfách. Na naši otázku nám neodpoví ani počítačoví odborníci, kteří sedí v Silicon Valley. Odpověď získáme přímo od uživatelů internetu, kteří z nějakého důvodu cítili potřebu sdělit světu svůj názor na tuto věc.
   
Zde naleznete výsledky vyhledávání fráze „nejhorší lidská vlastnost je...“.  

Jak je vidět, tak v současnosti (září 2015) je k dispozici pouze asi 35 výsledků. (Částečně za to ale asi může také nepříliš povedená indexace ze strany Googlu...). Z výsledků vyhledávání je však zřejmé, že za hlavní kandidáty je možné považovat blbost, lhaní, pokrytectví, závist, lhostejnost, lenost, intoleranci a fanatismus.
 

A která vlastnost to na našem českém internetu zvítězila? Výsledky jsem se pokusil přehledně seřadit do následující tabulky:
 
blbost/hloupost 6
fanatismus 5
intolerance/netolerance 1
lenost 2
lhaní/lež 2
lhostejnost 2
pokrytectví 2
pýcha/ješitnost/nadutost 0
sobeckost 0
závist 20

Z tabulky je patrné, že bezkonkurenčním vítězem se stala „závist“, která nasbírala 20 bodů – tedy stejně jako všechny ostatní vlastnosti dohromady! Zde si můžete prohlédnout výsledky vyhledávání fráze „nejhorší lidská vlastnost je závist“.  

Kromě závisti obdrželi docela slušný počet hlasů snad už jenom blbost/hloupost a fanatismus. Naproti tomu například taková pýcha, která tradičně dominuje křesťanským seznamům neřestí, vyšla v naší anketě zcela naprázdno! A nepomohlo ani to, když jsem k pýše přiřadil navíc ještě ješitnost a nadutost….


Štěstí pomine, Rozum se ztratí – jenom já, Závist, jsem věčná... 


Jiřina Bohdalová v pohádce Nesmrtelná teta
Výsledky této ankety bych se pokusil interpretovat na pozadí populární české filmové pohádky Nesmrtelná teta z roku 1993, jejíž část jsem měl možnost v nedávné době opět po mnoha letech zhlédnout. V této pohádce si totiž zahrála hlavní roli Závist. Jak se ale pokusím ukázat, tak v ní vlastně možná vůbec neměla vystupovat…  

Nesmrtelná teta režiséra Zdeňka Zelenky byla ve své době jedním z nejnákladnějších filmových projektů – její natáčení stálo 45 milionů korun. Vysloužila si také poměrně vysokou diváckou přízeň, k čemuž jistě přispěl herecký výkon Jiřiny Bohdalové v roli Závisti, efektní filmové scény a působivé exteriéry.  

Scénář filmu vznikl na motivy pohádky K. J. Erbena Rozum a štěstí. Erbenova pohádka je ve skutečnosti velmi krátká a má velmi jednoduchý děj: Rozum a Štěstí se spolu sváří o to, koho z nich lidé ve svém životě více potřebují. 

Sebevědomý rozum se rozhodne provést experiment – vejde do chudého selského synka, který se s jeho pomocí dostane až na královský dvůr a vážně aspiruje na získání ruky krásné princezny. Jak už to ale v životě chodí, tak se to celé trochu zvrtne – před popravou jej nakonec musí zachránit až Štěstí…  

V pohádce Nesmrtelná teta se opět mezi sebou sváří Rozum a Štěstí, její autoři se však do ní rozhodli navíc zakomponovat ještě Závist. A je to právě ona, které je v závěru pohádky přisouzena nejdůležitější váha. Nesmrtelná teta sice nakonec s hanbou opouští Ctiradovo království, přesto nás však do poslední chvíle nenechává na pochybách o tom, že ona je tou, která nejvíce určuje osudy lidí.
 
„Štěstí pomine, Rozum se ztratí! To já, já jsem věčná!“
 


Hlavní lidská neřest v polistopadové interpretaci
 
Myslím, že je celkem příznačné, že byla do této porevoluční pohádky zakomponována role Závisti a a že si zde zahrála dokonce hlavní roli. Právě v této době totiž probíhala v naší zemi bezprecedentní ekonomická transformace.

Stačilo mít trochu rozumu, trošku ostřejší lokty a pár známostí, a dalo se poměrně snadno dostat k rozsáhlému majetku. Někdy ale vlastně stačilo třeba taky jenom trochu štěstí, jak to dokládají příběhy restituentů, kterým spadnul majetek takřka do klína…  

Myslím si, že právě v této době má svůj původ rozšířené úsloví o tom, že nejhorší lidská vlastnost je závist. Bylo třeba nějakým způsobem ospravedlnit nové rozdělení materiálních zdrojů a poukázání na závist bylo zajímavou extrapolací celého problému.
   
Rčení o tom, že „závist je nejhorší lidská vlastnost“, bylo (a stále je) možné slýchat z úst úspěšných podnikatelů i známých umělců. Problém podle nich rozhodně nespočívá v jejich honosných sídlech obehnaných vysokými ploty, tučných bankovních kontech nebo únicích do zahraničních daňových rájů, ale naopak v lidech, kteří nedokážou vynaložit dostatek píle a jejichž deprivace se následně projevuje jako závist.  

V tomto článku jsem vlastně ani nechtěl dát odpověď na otázku, která je nejhorší lidská vlastnost. Chtěl jsem především poukázat na to, že si nemyslím, že by to byla právě závist… Ta ostatně nebývá uváděna ani na prvních místech tradičních křesťanských seznamů neřestí… A vlastně ani na anglickém Googlu se neobjevuje zdaleka tak často jako na tom českém :) 

P.S.: Osobně bych se možná přikláněl spíš k nadutosti nebo ješitnosti... :)
Žádné komentáře:

Okomentovat